This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

Marmara Teknokent | Deniz Yayla | TTO Birim Yöneticisi

Uluslararası pazarda rekabet edebilen bir marka olma yolunda ilerleyen, güçlü AR-GE çalışmalarını destekleyen bir teknokent görüyoruz. Bize Marmara Teknokentten bahseder misiniz? 

Marmara Teknokent, 1992 yılında TÜBİTAK Gebze yerleşkesi içerisinde TÜBİTAK Teknoloji Geliştirme Merkezi olarak kurulmuştur. Marmara Teknokent, Türkiye’nin yasa ile kurulmuş ilk teknokentlerinden bir tanesidir ve “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” ve “Teknoloji Serbest Bölgesi” olarak yapılandırılmıştır. Marmara Teknokent olarak, girişimci potansiyelinin güçlü ve etkili biçimde oluşabilmesi için Ar-Ge çalışmaları desteklenmekte ve ileri teknoloji ürün, hizmet veya yöntemlerin katma değeri yüksek biçimde seri üretiminin yapıldığı ve ihracata yönelik ticarileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak uluslararası pazarda rekabet edilebilecek seviyede uluslararası markaların oluşturulabileceği bir konumdayız. 

Marmara Teknokent Ar-Ge faaliyetleri yürüten firmalar için uzman ortam sağlar ve destek hizmetleri verir. Firmaların kümelenme ve ağ kurma çabalarının teşvik edilmesi ve global ortaklıklar yoluyla Ar-Ge odaklı projelerin üretilmesi diğer odaklanılan konulardır. Marmara Teknokent’te yürütülen çalışmaların, ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminde tanınması, kabul görmesi, Marmara Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmaların, yurt dışı pazarlardaki etkinliği ve sektörel büyümeye yardımcı olmaları, ülke kalkınmasına önemli bir katma değer oluşturmaktadır. 

Marmara Teknokent ile bir teknoloji geliştirme bölgesinden söz ediyoruz. Özellikle sanayi ve teknolojinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman konusunda Marmara Teknokent ne durumda? Beşeri sermaye söz konusu olduğunuzda ihtiyaçlarınız neler? Nasıl bir çalışan profiline ihtiyaç duyuyorsunuz? 

Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminde, yürütülen yenilikçi süreçlerin önündeki en büyük engellerden biri olarak, özellikle üretim ve bilgi teknolojileri alanlarında nitelikli personel ihtiyacının yeterli düzeyde karşılanamaması gösterilebilir. Sanayici açısından nitelikli personel yetiştirmek, zaman, sabır, deneyim ve para gerektiren bir süreç. Bunu başarabilse bile yetiştirdiği nitelikli personeli bünyesinde tutabilmek için kurumsal aidiyet kültürünü oluşturabilmeli ve profesyonellik gerekliliklerini yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde personel yetiştirme yatırımları çöp olacaktır. Çoğunlukla etik olmadığını düşünülse de yetişmiş nitelikli personeli daha iyi şartlar sunarak transfer etmek ve elinde tutabilmek daha mantıklı çözüm olarak değerlendirilmektedir. 

Özellikle teknoloji transferi konusunda Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılamasında önemli zorluklar yaşanmaktadır. Çünkü doğrudan bu alana yönelik nitelikli personel yetiştiren bir mekanizma bulunmamaktadır. Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği, İşletme v.b bölümlerinden mezun olan bireylerin bu alanda sorumluluk alabileceği düşünülse de bu durum mevcut ihtiyaç ile doğrudan eşleşmemektedir. Bu durumda nitelikli personel ihtiyacının ekosistemin işleyişi içerisinden yetişmesi beklenmektedir ki bu da nitelik ve standart oluşumunu olumsuz etkilemektedir. 

Bizler Marmara Teknokent olarak, Türkiye Ar-Ge ekosisteminin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacak bir model oluşturulması amacıyla “Uluslararası Teknoloji Transfer Akademisi” Projesini oluşturduk. Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından fonlanan projeyi, dört ayrı ülkede faaliyet gösteren teknokentlerle birlikte işbirliği yaparak gerçekleştirdik. Projede, Teknoloji Transferi Asistanı ve Teknoloji Transferi Uzmanlığı meslek standartlarının belirlenmesi, eğitim modelinin oluşturulması ve uygulanması, istihdamlarının sağlanması, değerlendirme ve izleme faaliyetlerinin yürütülmesi sağlandı. Akademinin ilk mezunları Marmara Teknokent Teknoloji Transfer Ofisinde istihdam edildi. 

Sanayi ve teknolojinin ihtiyaç duyduğu Ar-Ge ve inovasyon odaklı eğitim ihtiyaçlarını belirliyor ve bu ihtiyaçlara yönelik eğitimler gerçekleştiriyorsunuz. Sizce, Türkiye’deki mesleki ve teknik eğitim alan gençlerimiz Marmara Teknokent ihtiyaçlarına uygun yetişiyor mu? 

Marmara Teknokent olarak, özellikle Organize Sanayi Bölgeleri yönetimleri ve bu bölgelerde üretim yapan sanayicilerle iletişim ve etkileşim içerisinde çalışmalar sürdürüyoruz. Bu bölgelerde faaliyetlerini yürüten firmalar kurumsal yapısını oluşturmuş ve insan kaynakları süreçlerini yönetebilen firmalardır. Bu firmalar da genellikle mesleki ve teknik eğitim veren kurumlar ile işbirliği yapmaktadırlar. Bizler, sanayicilerin daha çok AR-GE ihtiyaçlarına çözüm arama sorumluluğunu üstleniyoruz. Yani üreten firmaların ihtiyaçlarını ya da problemlerini çözebilecek bilgi ve deneyime sahip kişi ya da kurumlarla eşleşmelerini sağlıyoruz. 

İstihdam söz konusu olduğunda, işinin en iyisi olan herkes, en iyi yaşam koşullarına sahip ülke ve şirketlerle çalışıyor. Türkiye, teknokentler özelinde uluslararası istihdamda ve üretimde ne durumda? Mesleki eğitimden mezun olan gençlerimiz uluslararası teknoloji arenasında nasıl yer bulabilir? 

İşinin en iyisi olan herkes, en iyi yaşam koşullarına sahip ülke ve şirketlerle çalışıyor”. Önermesine bazı eklemeler yapılaması gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle bilginin, yeteneğin, deneyimin, eğitimin bir güç olduğunu kabul etmek gerekir. Bu gücü elde eden kişilerin, sorumluluk alan ve fark yaratan kişiler olarak sektörde öncelikli olarak tercih edilmesi oldukça doğaldır. Burada önemli olan bu yeterlikte nitelikli insan gücü nüfusunu artırabilmektir. Mesleki ve teknik eğitim mezunu gençlerimiz de bu alanda gelişim fırsatlarını yakalamalıdır. 

Teknokent bünyesinde girişimcilik anlamında Mesleki ve teknik eğitim öğrencileri ve mezunları için ne tür destekler vardır ve bunlardan nasıl faydalanabilir? 

Mesleki ve teknik eğitim kurumları ve fen liseleri ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği protokolleri çerçevesinde, okullarda öğrenim gören öğrencilere, öğretmenlere ve geliştirmek istedikleri projelere destek oluyoruz. Özellikle liseler, yüksekokullar ve üniversitelerden gelen staj ve istihdam taleplerine katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Öğrencileri, inovasyon ve teknoloji alanında bilinçlendirmek ve desteklemek, öğrencilere yönelik sürdürülebilir ve uygulanabilir bilimsel temeller üzerinden deneysel çalışmalar yapmak, öğrencilerin deneysel düşünme ve yapılandırma üzerine deneyim sahibi olmasını sağlamak amacıyla girişimcilik kampları düzenliyoruz.

Mesleki ve teknik eğitim alanında yer alacak ve halihazırda yer alan öğrencilere ve öğrencilerin ailelerine seslenmenizi rica ediyoruz. Onlara eğitimle ve gelecekleriyle ilgili ne söylemek istersiniz?

Nitelikli personel; teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebiliyorsa, gelişen teknolojilere uyum sağlayabiliyorsa, dünya dillerinde kendini ifade edebiliyorsa, sektörünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebiliyorsa, mesleki açıdan herhangi bir sorun yaşamayacaktır. Önünde her zaman seçenekler olacaktır, kazancı ve yaşam standardı yüksek olacaktır. Bu seviyede bir personele sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde ihtiyaç duyulmaktadır. Bu açıdan mesleki ve teknik eğitimin önemi ve ülkemiz geleceğine etkisi göz ardı edilmemelidir.

Önce İşbaşı Eğitimleri | Manisa | Gaziantep | Konya

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr